Politikalarımız

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Yıllarca özenle üretilen ve yüksek kalitesi ülke çapında bilinen OLİN yağlarını ve EYEM yem ürünlerini gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, değişen yasal şartlar kapsamında, en güvenilir şekilde üretmek, aynı kalite anlayışını bütün mamullerine taşımak ve sürdürmek;

Ürün ve hizmetlerde, satın alınan hammaddeden doğrudan satış yapılan bayi, toptancı ve nihai tüketiciye kadar gıda güvenliği zincirini garanti altına alarak hijyenik ürünler sunmak, bütün müşterilerin isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamak ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak;

Sektördeki rekabet gücünü korumak için verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek;

ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak, değişen şartlara uygun olarak geliştirmek;

Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan iş süreçlerimize ait performans göstergelerini kalite hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek.

ISG Politikası

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak,

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak, kendi iş kolunda ve benzer iş kolları arasında iş kazası yaşanmayan bir işletme haline gelmek,

İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmek ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de EYS’ nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamak,

EYS’ yi İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmek,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmek, sürekli gelişmek ve durumumuzu gözden geçirmek, bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG anlayışımızın sürekliliğini sağlamak.

Çevre Politikası

İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize ve ülkeye yaymak,

Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynaklar sağlamak,

Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri, koku oluşumunu ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,

Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,

Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltarak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,

Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,

Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen göstermek.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanmak, çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmak, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetmek.

Kurumumuzun Etik ve Ahlaki değerlerini tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesine ve özümsenmesine dikkat etmek, sosyal sorumluluk bilincinin tüm paydaşlarımızda yerleşmesini sağlamak, bu doğrultuda sürekli iyileşmeyi destekleyici tedbirler almak.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanmak, çalışanlarımızın bizim en değerli varlığımız olduğuna inanmak ve bu doğrultuda çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı ve korumayı en öncelikli iş hedefimiz olarak belirlemek.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmek.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba göstermek, çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda desteklemek.

Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmak, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmek.

Resmi Kurumlara karşı olan yasal yükümlülüklerimizi tam olarak ve zamanında yerine getirmek.